ITM Sibiu isi prezinta public raportul de activitate

0

itm sibiuInspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu, îşi prezintă public Raportul de activitate pe anul 2015. În contextul economic şi social actual, rolul Inspectoratului Teritorial de Muncă Sibiu de autoritate de stat în domeniul muncii, relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în muncă şi al supravegherii pieţei este deosebit de important şi, în acelaşi timp, asumat de colectivul institutiei.

La acest moment de bilanţ al activităţii inspectoratului, pe anul 2015, dorim să facem cunoscute câteva dintre preocupările noastre actuale ce se circumscriu principalelor obiective ce derivă din Programul de Guvernare, Programul Cadru de Acţiuni al Inspectiei Muncii şi Strategiei UE privind sănătatea şi siguranţa la locul de muncă 2014-2020.

Activitatea de prevenţie constituie un obiectiv important al Inspectoratului Teritorial de Muncă Sibiu şi se realizează prin informarea salariaţilor şi a angajatorilor cu privire la obli¬gaţiile ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi al relaţiilor de muncă şi la consecinţele sociale pe care le are prestarea şi folosirea muncii nedeclarate.

Menţionăm că, în practica activităţii de inspectie, se regăsesc urmatoarele căi de acţiune în vederea combaterii cazurilor de muncă nedeclarată: remedierea efectului direct al practicării muncii nedeclarate, prin determinarea angajatorilor de a încheia în formă scrisă contracte individuale de muncă pentru persoanele identificate că prestează muncă nedeclarată; intensificarea controalelor la angajatorii la care au fost depistate cazuri de muncă nedeclarată; urmărirea măsurilor dispuse cu privire la obligaţia angajatorilor de a înregistra în registrul general de evidenţă a salariaţilor contractele individuale de muncă pentru persoanele identificate fără forme legale de angajare. In acelaşi timp, urmărim mediatizarea pe plan local prin organizarea unor conferinţe de presă, mese rotunde, conferinţe, etc. prin care se transmit mesaje adresate tuturor cetăţenilor cu privire la dezavantajele prestării muncii nedeclarate.

Avem în vedere creşterea gradului de sensibilizare a publicului cu privire la riscurile asociate muncii nedeclarate, partenerii sociali având un rol important în această privinţă. Totodată informăm cu privire la efectele pozitive ale muncii legale şi ale plăţii integrale a impozitelor şi contribuţiilor sociale în scopul asigurării protecţiei sociale.
Garantarea unui mediu de lucru sigur şi sănătos pentru cei peste 142.000 de angajati cu contract individual de muncă din judeţul Sibiu, reprezintă un obiectiv strategic pentru ITM Sibiu în strânsă colaborare cu angajaţii şi angajatorii, partenerii sociali şi celelalte instituţii din cadrul judetului.

Prevenirea riscurilor şi promovarea unor condiţii mai sigure şi mai sănătoase la locul de muncă sunt esenţiale nu numai pentru a îmbunătăţi calitatea locurilor de muncă şi a condiţiilor de lucru, ci şi pentru promovarea competitivităţii. Menţinerea unei bune stări de sănătate a lucrătorilor are un impact pozitiv direct şi măsurabil asupra productivităţii şi contribuie la îmbunătăţirea sustenabilităţii sistemelor de securitate socială. Prevenirea accidentelor de muncă sau a bolilor profesionale şi promovarea sănătăţii angajaţilor pe parcursul întregii vieţi profesionale, începând chiar cu primul loc de muncă, este vitală pentru a permite o perioadă de activitate cât mai lungă.

Investiţiile în SSM contribuie la starea de bine a lucrătorilor, fiind în acelaşi timp foarte rentabile. Datele publicate cu referire la cadrul strategic al UE privind sănătatea şi siguranţa la locul de muncă 2014-2020, arată că, potrivit estimărilor recente, investiţiile în acest domeniu pot genera rate ridicate de rentabilitate, respectiv de 2,2 în medie.

Practica activităţii de inspecţie pune în lumină şi situatii, este adevărat mai rare, în care vizita unui inspector de muncă reprezintă prima ocazie cu care societăţile şi angajaţii iau cunoştinţă de reglementările privind securitatea şi sănătatea în muncă. Această stare de fapt se datorează unei probabile lipse de informare, care trebuie remediată în mod sistematic. Este esenţial ca întreprinderile să privească misiunea inspectorilor ca pe un efort de facilitare a respectării legislaţiei, şi nu ca pe un obstacol în calea activităţii lor economice. Inspecţiile, pe lângă faptul că pun întotdeauna accentul pe respectarea legislaţiei, au şi un rol de sprijin în identificarea unor riscuri specifice.

Proiectul-pilot al ITM Sibiu “Locuri de muncă sănătoase pentru toate vârstele” se înscrie în obiectivele Campaniei 2016-2017, coordonată de către Agenţia Europeană pentru Securitatea şi Sănătatea în Muncă, şi va identifica modalităţi de promovare a sănătăţii fizice şi psihologice pentru lucratorii în vârstă, oferind, totodată exemple de bune practici şi facilitarea de schimburi de informaţii.

Dată fiind diversitatea situaţiilor de pe teren, detrminată de tipul întreprinderilor şi de varietatea forţei de muncă, precum şi nevoia de a elabora măsuri prin politici eficiente şi bine direcţionate, I.T.M. Sibiu şi-a propus promovarea şi utilizarea unor instrumente non-legislative. Printre aceste instrumente se numără analizele comparative, identificarea şi schimbul de bune practici, acţiunile de sensibilizare, stabilirea de norme voluntare şi introducerea unor instrumente de tehnologie a informaţiei şi comunicării uşor de utilizat.

In acelaşi timp, punem un accent deosebit pe instrumentele specifice dialogului social. Activităţile pe care le desfăşurăm în permanenţă cu partenerii sociali, joacă un rol important în elaborarea şi punerea în aplicare a politicilor privind securitatea şi sănătatea în muncă în scopul promovării unui mediu sigur şi sănătos în muncă.

Partenerii sociali din judetul Sibiu şi-au demonstrat capacitatea de a găsi soluţii care să răspundă atât intereselor lucrătorilor, cât şi intereselor întreprinderilor prin punerea în aplicare a măsurilor concrete de îmbunătăţire a mediului de muncă.

Cu toate acestea, considerăm că este în continuare, necesară ameliorarea sinergiilor dintre contribuţiile dialogului social la nivel interprofesional sau sectorial şi implementarea priorităţilor privind securitatea şi sănătatea în muncă, prin respectarea în acelaşi timp a autonomiei partenerilor sociali.

Este esenţial ca partenerii sociali să îşi asume rolul determinant pe care îl pot avea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, inclusiv prin implicarea lor în elaborarea şi implementarea unor iniţiative specifice la nivel de întreprindere, prin comitetele de securitate şi sănătate în muncă.

Succesul oricărei politici în materie de securitate şi sănătate în muncă depinde în mare măsură şi de eficacitatea canalelor de comunicare, a instrumentelor folosite pentru a transmite mesajul diferitelor părţi interesate, de la factori de decizie la lucrători.

Canalele media precum internetul, aplicaţiile online şi reţelele de socializare oferă o serie de posibile instrumente al căror potenţial este încă incomplet explorat şi care pot fi mai eficace decât abordările convenţionale, mai ales pentru lucrătorii mai tineri.

Fiecare ţară şi lucrătorii săi dezvoltă propria cultură, cu obiceiuri, norme şi valori care pot fi diferite şi care generează o gamă largă de efecte în mediul de muncă în general şi in cel al securităţii şi sănătăţii în muncă în special. În cazul întreprinderilor cu lucrători care provin din diferite medii cultural şi naţionale, apar de exemplu, aşa numitele “bariere lingvistice”. În cazul organizaţiilor în care sunt manageri de o naţionalitate diferită, managerii ar trebui să încerce să adapteze comportamentul lor de conducere cu cel preferat/cerut în ţara gazdă, folosind în acest scop principiile de tip “cross-cultural”.

Potenţialele direcţii strategice de îmbunătăţire a mediului de lucru trebuie explorate într-un mod mult mai activ. În această privinţă, domeniile-cheie sunt sensibilizarea şi conştientizarea lucrătorilor privind necesitatea respectării normativelor în vigoare referitoare la atitudinea preventivă şi educaţia cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă, care trebuie să înceapă de la o vârstă cât mai timpurie.

Proiectele ITM Sibiu “Valenţele culturale ale securităţii şi sănătăţii în muncă”, “Învăţ şi mă protejez!”, „Educarea preventivă a copiilor”, „Ziua ştafetei”, concepute ca proiecte pilot în instituţia noastră, aflate în faza pilot sau deja diseminate şi la nivel naţional, urmăresc creşterea calităţii vieţii prin educarea tinerei generaţii încă de pe băncile şcolii cu privire la importanţa unui mediu de muncă sănătos şi sigur, crearea unei culturi de prevenire a riscurilor profesionale, în vederea intrării pe piaţa muncii cu un bagaj de cunostinţe, corespunzător domeniului abordat.

Pornind de la faptul că, aplicarea Directivelor Europene în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă prezintă particularităţi comune în unele zone geografice din cadrul Uniunii Europene cu anumite realităţi socio-economice, s-a considerat util să se realizeze o deschidere sub forma unor colaborări internaţionale, asa cum sunt spre exemplu: acordul solicitat de Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu catre SUVAPRO- Elvetia în vederea traducerii, multiplicării şi distribuirii, fără a percepe costuri financiare beneficiarilor (angajatorilor), a unor materiale de instruire; solicitarea de colaborare primită din partea LAP LAMBERT, una dintre cele mai importante edituri academice din Germania, privind publicarea a două lucrări elaborate de o echipă din cadrul inspectoratului nostru; participarea recentă la conferinţa intitulată „Noi provocări în lumea schimbătoare a muncii,, organizată sub egida Uniunii Europene, în Ungaria, la Budapesta la care reprezentantul Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu a prezentat lucrarea „Provocările pieţei şi a mediului de muncă în societatea postindustrială”, s-au bucurat de un real succes.

Convinşi fiind de importanţa cerinţelor cu privire la securitatea şi sănătatea cetăţenilor europeni, ce decurg din principiile inovatoare ale “Programului Orizont 2020” al Uniunii Europene, Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu este promotorul unor proiecte ce abordează o problematică foarte variată din spectrul socio-economic al judeţului Sibiu, pe coordonatele securităţii, sănătăţii şi al relaţiilor de muncă.

Astfel, proiectele: “Ghid informativ pentru angajatori” – derulat în colaborare cu Clubul Economic German, “Ghid de bune practici europene în efectuarea controlului” – în colaborare cu SLIC şi alte autorităţi din Franţa şi Italia, “Elaborarea şi implementarea unor noi metode de identificare şi evaluare a riscurilor psihosociale în intreprinderi”, ,,Multiculturalismul şi siguranţa în muncă”, “Locurile de muncă verzi”, precum şi celelalte proiecte deja amintite sunt o dovadă concludentă a preocupărilor colectivului nostru de a participa prin inovare la îmbunătăţirea mediului de muncă în judeţul Sibiu şi prin diseminarea experientei şi a informaţiei ce rezultă din aceste activităţi creative, în România.

Având în vedere globalizarea economiei, caracteristică şi a judeţului Sibiu, Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu şi-a propus să promoveze standarde ridicate de securitate şi sănătate în muncă, relaţii de muncă prin acordarea de sprijin tuturor întreprinderilor în vederea îmbunătăţirii aplicării acestora.

Szombatfalvi Török Francisc
Inspector Şef
I.T.M.Sibiu

NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ