Se modifică legea zilierilor

0

Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu aduce la cunoştinţa cetăţenilor şi a angajatorilor modificarea Legii nr. 52/2011, privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, ca urmare a publicării în Monitorul Oficial nr. 309/19.04.2019 a Ordonanţei de Urgentă nr. 26/2019, după cum urmează:

Principalele modificări vizează următoarele aspecte:

 1. Modificarea art. 13, alin. (1) din Legea nr.52/2011 prin introducerea de domenii de activitate în care se poate utiliza munca necalificată a zilierilor:
 2. d) activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor – grupa 823;
 3. e) publicitate – grupa 731;
 4. f) activităţi de interpretare artistică – spectacole – clasa 9001, activităţi-suport pentru interpretarea artistică – spectacole – clasa 9002 şi activităţi de gestionare a sălilor de spectacole – clasa 9004;
 5. g) creşterea şi reproducţia animalelor semidomesticite şi a altor animale – clasa 0149;
 6. h) activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente – diviziunea 5621;
 7. i) activităţi de întreţinere peisagistică – plantarea, îngrijirea şi întreţinerea de parcuri şi grădini, cu excepţia facilităţii de locuit particulare – clasa 8130;
 8. j) restaurante – clasa 5610;
 9. k) baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor – clasa 5630;
 10. l) activităţi ale grădinilor zoologice, botanice şi ale rezervaţiilor naturale – clasa 9140.

De asemenea, a fost modificat art. 1, alin. (3), lit. a), în sensul în care serviciile de gospodărire comunală gestionate direct de consiliile locale şi grădinile botanice din subordinea universităţilor au calitatea de beneficiari în sensul prevăzut de lege, pentru activităţile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. g) şi i);

 1. 2. Modificarea art. 4, alin. (4) din Legea nr.52/2011:

– modificarea duratei în care o persoană poate presta activităţi în regim de ziler la 90 de zile cumulate într-un an calendaristic pentru acelaşi beneficiar, cu excepţia zilierilor care prestează activităţi în domeniul agriculturii, creşterii animalelor în sistem extensiv prin păşunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, activităţi sezoniere în cadrul grădinilor botanice aflate în subordinea universităţilor acreditate, precum şi în domeniul viticol. În cazul acestora, perioada nu poate depăşi 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic.

 1. 3. Introducerea art. 41 din Legea nr. 52/2011 în sensul că la data de 20 decembrie 2019 se înfiinţează Registrul electronic de evidenţă a zilierilor, ca singura modalitate de transmitere a datelor privind evidenţa zilierilor. Sistemul informatic aferent Registrului electronic de evidenţă a zilierilor se achiziţionează de Inspecţia Muncii, în condiţiile legii. Metodologia de întocmire şi transmitere a registrului electronic de evidenţă a zilierilor, precum şi înregistrările care se efectuează în acesta se stabilesc prin ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 60 de zile de la înfiinţarea registrului electronic de evidenţă a zilierilor.

 1. 4. Modificarea art. 5 , alineatul (2), literele a)-c) din Legea nr. 52/2011, cu următorul cuprins:

(a) să înfiinţeze, să completeze şi să transmită Registrul electronic de evidenţă a zilierilor conform metodologiei şi modelului stabilite prin ordinul ministrului muncii şi justiţiei sociale;

 1. b) să transmită Registrul electronic de evidenţă a zilierilor inspectoratului teritorial de muncă, zilnic, înainte de începerea activităţii de către fiecare persoană care urmează să se afle într-un raport de muncă cu beneficiarul;
 2. c) să prezinte Registrul electronic de evidenţă a zilierilor organelor de control abilitate;
 3. 5. Modificarea art. 7 din Legea nr. 52/2011 cu următoarele prevederi:

(1) Remuneraţia primită de zilier pentru activitatea prestată este supusă impozitului pe venit, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Calculul, plata şi declararea impozitului pe venit datorat pentru veniturile realizate din activitatea prestată de zilier sunt în sarcina beneficiarului.

(3) Pentru remuneraţia plătită zilierilor, beneficiarul nu datorează contribuţia asiguratorie pentru muncă prevăzută de Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

 1. Modificarea art. 9, cu următoarele prevederi:

(1) Pentru veniturile realizate din activitatea prestată de zilieri se datorează contribuţia de asigurări sociale datorată bugetului asigurărilor sociale de stat, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, conferind zilierului calitatea de asigurat în sistemul public de pensii.

(2) Calculul, plata şi declararea contribuţiei de asigurări sociale datorată bugetului asigurărilor sociale de stat pentru veniturile realizate din activitatea realizată de zilieri sunt în sarcina beneficiarului.

(3) Activitatea desfăşurată în condiţiile prezentei legi nu conferă zilierului calitatea de asigurat în sistemul public de sănătate. Acesta se poate asigura opţional în sistemul public de sănătate potrivit prevederilor art. 180 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Activitatea desfășurată în condiţiile prezentei legi nu conferă zilierului calitatea de asigurat în sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.

(5) În situaţia producerii unui accident de muncă sau boală profesională beneficiarul este obligat să asigure plata cheltuielilor aferente îngrijirilor medicale necesare.

 1. Modificarea art. 11, alineatul (2), cu următorul cuprins:

(2) Cuantumul remuneraţiei brute orare stabilite de părţi nu poate fi mai mic decât valoarea/oră a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată şi se acordă la sfârşitul fiecărei zile de lucru sau la sfârşitul săptămânii.

NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ