Pana in 13 noiembrie se depun dosarele pentru ajutorul de incalzire

0
ajutor-incalzireConform O.U.G. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare – O.U.G. 27/2013 şi a H.G. 920/2011 – Norme Metodologice de aplicare, cu modificările şi completările ulterioare – H.G. 778/2013
Cererea tipizată completată  împreună cu actele doveditoare se vor putea depune în perioada 14 octombrie  2014 – 13 noiembrie  2014 şi va fi însoţită de următoarele acte :
 – o factură de gaz cât mai recentă
– xero-copii după buletinele de identitate ale membrilor familiei (cu adresa corectă), după certificate de naştere, după caz – se vor prezenta obligatoriu buletinele de identitate pentru toţi membri familiei şi în original
– xero-copie după certificatul de căsătorie
– acte de venit din luna septembrie 2014: adeverinţe de salariu, (fluturaş salariu semnat şi ştampilat) cu venitul net, (inclusiv tichete de masă), cupoane de şomaj, cupoane pensie, cupoane indemnizaţie persoană cu handicap, etc.
– pentru persoanele care nu realizează nici un venit, declaraţie pe propria răspundere 
– hotărâre judecătorească definitivă de încredinţare în vederea adopţiei sau de încuviințare a adopţiei, potrivit legii
– hotărâre judecătorească sau hotărârea comisiei comisiei pentru protecţia copilului privind măsura plasamentului, potrivit legii
– dispoziţia autorităţii tutelare de instituire a tutelei/curatelei, potrivit legii
– alte acte doveditoare, după caz : xero-copii după sentinţă divorţ şi stabilire pensii de întreţinere, certificate de handicap, certificat de deces, etc.
– pentru persoanele care nu sunt proprietare, xero-copii după contractele de închiriere, comodat   sau concesiune, contract de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere sau cu drept de habitaţie,   împuternicire   de la proprietarul locuinţei
– xero-copie după cartea de identitate a autoturismului/motocicletei/ /talonul de înmatriculare, pentru persoanele care deţin autoturism/motocicletă
– adeverinţă eliberată de DIRECŢIA   FISCALĂ   LOCALĂ MEDIAŞ (Primărie)   din care rezultă   dacă familia sau persoana singură are în proprietate cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în anexa 4 – HG 920/2011 modificată
Titularul cererii de acordare a ajutorului de încălzire trebuie să fie titularul contractului de furnizare a gazului ( persoana trecută pe factura de gaz ) .
               
Puncte de preluare a cererilor însoţite de acte  doveditoare:
  • Sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş ( str. A.Vlaicu nr.33, în incinta fostei şcoli de aviaţie )
14 octombrie 2014 – 13 noiembrie 2014
Program zilnic   luni – vineri 8 – 13 
  • Cartier Vitrometan – Sala Polivalentă ( str.Lotru ) – punct de lucru pentru plata taxelor şi impozitelor
14 octombrie 2014 – 31 octombrie 2014
Program zilnic luni – vineri 9 – 13 
  • Cartier Gura Câmpului– Sala de sport din cadrul Şcolii Generale nr.5 (str.1 Decembrie) – punct de lucru pentru plata taxelor şi impozitelor
 14 octombrie 2014 – 31 octombrie 2014
 Program zilnic luni – vineri 9 – 13 
Pentru beneficiarii de ajutoare de încălzire cu lemne şi ajutoare pentru energie electrică   cererile, informaţiile şi primirea actelor se face numai la sediul D.A.S. MEDIAŞ
(str. A.Vlaicu nr.33, în incinta fostei şcoli de aviaţie).
Program zilnic luni – vineri 8 – 13 
ÎNCĂLZIRE CU GAZE NATURALE
Art.9 – O.U.G. 70/2011
Consumatorii vulnerabili, care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinţei pe perioada sezonului rece , după cum urmează :
Trepte de venituri
Valoare Ajutor
Până la 155 lei / pe membru pe familie
262 lei
Intre 155,1 – 210 lei / pe membru pe familie
190 lei
Între 210,1 – 260 lei / pe membru pe familie
150 lei
Între 260,1 – 310 lei / pe membru pe familie
120 lei
Între 310,1 – 355 lei / pe membru pe familie
90    lei
Între 355,1 – 425 lei / pe membru pe familie
70    lei
Între 425,1 – 480 lei / pe membru pe familie
45    lei
Între 480,1 – 540 lei / pe membru pe familie
35    lei
Între 540,1- 615  lei / pe membru pe familie
20    lei
ÎNCĂLZIRE CU ENERGIE   ELECTRICĂ
Art.10 – O.U.G. 70/2011
Consumatorii vulnerabili, care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie electrică beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinţei pe perioada sezonului rece , după cum urmează :
Trepte de venituri
Valoare Ajutor
Până la 155 lei / pe membru pe familie
240 lei
Intre 155,1 – 210 lei / pe membru pe familie
216 lei
Între 210,1 – 260 lei / pe membru pe familie
192 lei
Între 260,1 – 310 lei / pe membru pe familie
168 lei
Între 310,1 – 355 lei / pe membru pe familie
144 lei
Între 355,1 – 425 lei / pe membru pe familie
120 lei
Între 425,1 – 480 lei / pe membru pe familie
 96   lei
Între 480,1 – 540 lei / pe membru pe familie
 72   lei
Între 540,1- 615  lei / pe membru pe familie
 48   lei
Conform prevederilor legale, ajutorul pentru energie electrică se acordă consumatorilor vulnerabili carenu deţin altă formă de încălzire, debranşaţi de la furnizarea gazelor naturale şi care au contracte valabile de furnizare a energiei electrice . 
Consumatorii care solicită ajutor pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică pe lîngă actele doveditoare vor ataşa şi xero-copie după ultima factură pentru energie electrică.   
ÎNCĂLZIRE CU LEMNE 
Art.11 – O.U.G. 70/2011
Familiile şi persoanele singure cu venituri reduse vulnerabili, care utilizează pentru încălzirea locuinţei lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinţei pe perioada sezonului rece , după cum urmează :
Trepte de venituri
Valoare Ajutor
Până la 155 lei / pe membru pe familie
54 lei
Intre 155,1 – 210 lei / pe membru pe familie
48 lei
Între 210,1 – 260 lei / pe membru pe familie
44 lei
Între 260,1 – 310 lei / pe membru pe familie
39 lei
Între 310,1 – 355 lei / pe membru pe familie
34   lei
Între 355,1 – 425 lei / pe membru pe familie
30   lei
Între 425,1 – 480 lei / pe membru pe familie
26   lei
Între 480,1 – 540 lei / pe membru pe familie
20   lei
Între 540,1- 615  lei / pe membru pe familie
16   lei
PRECIZĂRI 
 
ART.19 – O.U.G. 70/2011
Titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei sunt obligaţi să comunice Primarului orice   modificare   intervenită în componenţa familiei şi a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data modificării .
ART. 6 – O.U.G. 70/2011
 i) titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei – reprezentantul familiei sau, după caz, persoana singură care îndeplineşte condiţiile legale de acordare a ajutorului, care solicită acordarea acestuia şi care poate fi, după caz:proprietarul locuinţei, succesorul de drept al acestuia, persoana care a înstrăinat locuinţa în baza unui contract de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere sau cu drept de habitaţie, titularul contractului de închiriere, comodat, concesiune  al acesteia ori alt membru de familie major şi împuternicit de proprietarul locuinţeisau de titularul contractului de închiriere ori, după caz, reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 16 ani.
ART.32 – O.U.G. 70/2011
Declararea unui număr mai mare de membri de familie sau a unor venituri mai mici decât cele reale, în scopul vădit de a obţine foloase materiale necuvenite, constituie    infracţiune de fals sau înşelăciune, după caz şi se pedepseşte potrivit dispoziţiilor CODULUI PENAL .
ART.14 ALIN.3, ART.32 LIT.EO.U.G. 70/2011
La completarea cererii titularul are obligaţia de a mentiona corect componenţa familiei, veniturile membrilor acesteia, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute, aşa cum sunt trecute în formularul de cerere şi declaraţie pe propria răspundere ; nerespectarea de către titular a acestei prevederi constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 1000 lei. .   
VENITURI  CARE SE IAU ÎN CALCUL LA STABILIREA AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI
LEGEA 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare
ART. 8
    (1) La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligaţii legale de întreţinere şi alte creanţe legale, cu excepţia
alocaţiei pentru susţinerea familiei prevăzute de Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările şi completările ulterioare,
a bugetului personal complementar prevăzut de Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
a ajutoarelor de stat acordate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare,
– a burselor de studiu şi a burselor sociale, precum şi
 a sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială «Bani de liceu», cu modificările şi completările ulterioare.
– a ajutorului social acordat în conformitate cu prevederile Legii 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare

NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ